کشف ۴۳۰ کیسه مواد مخدر در هرات

کشف ۴۳۰ کیسه مواد مخدر در هرات

کارمندان مدیریت مبارزه با مواد مخدر موفق به بازداشت چهار فروشنده عمده مواد مخدر گردیدند. پولیس هرات گفت که این افراد از نواحی مختلف شهر هرات همراه با ۴۳۰ کیسه مواد مخدر نوع هرویین و شیشه درنتیجه عملیات مبارزه با مواد...