کشف و ضبط ۳۵ کیلو گرام مواد مخدر در مرز اسلام قلعه

کشف و ضبط ۳۵ کیلو گرام مواد مخدر در مرز اسلام قلعه

مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس هرات در دو عملیات جداگانه موفق شد، مقدار زیادی مواد مخدر را کشف و ضبط کند. در عملیات اول که در مرز اسلام قلعه انجام شد، پولیس مرزی اسلام قلعه ۳۵ کیلو گرام مواد مخدر نوع هروئین و...