کشف انبار جنگ‌افزار هراس‌افگنان از سوی کارمندان امنیت ملی

کشف انبار جنگ‌افزار هراس‌افگنان از سوی کارمندان امنیت ملی

نیروهای امنیت ملی، دو انبار جنگ افزار هراس‌افگنان را کشف و ضبط کرده‌اند. در خبرنامۀ امنیت ملی آمده است: " این جنگ‌افزارها مربوط به فرماندۀ قاری برهان و فرمانده قندآغا، اعضای گروه تروریستی طالبان بوده‌ است". سلاح یازده...