برای بیش از یک هزار کشاورز بلخی تخم‌های بذری اصلاح شده توزیع می‌شود

برای بیش از یک هزار کشاورز بلخی تخم‌های بذری اصلاح شده توزیع می‌شود

برای کشاورزان ولایت بلخ تخم‌های اصلاح شده بذری به منظور افزایش فرآورده‌های شان توزیع می‌شود.   سراج الدین مهربان رئیس اداره زراعت ولایت بلخ می‌گوید که این تخم‌های اصلاح شده به بیش از یک هزار کشاروز در چهارده...