کشاورزان نیمروز به فراموشی سپرده شدند

کشاورزان نیمروز به فراموشی سپرده شدند

شماری از کشاورزان ولایت نیمروز می‌گویند که مسئولین وزارت انرژی و آب حق استفاده از آب بند کجکی را از آنها گرفته اند و این امر زیان زیادی را به آنان وارد کرده است.   آنان می‌گویند که مردم نیمروز بخصوص کشاورزان از آب بند...