کری: راه پیروزی غنی و عبدالله اعتماد به یکدیگر است

کری: راه پیروزی غنی و عبدالله اعتماد به یکدیگر است

جان کری وزیر خارجه امریکا که به هدف گفتگو در مورد وضعیت روان در کشور، بحث روی توافقنامه استراتژیک بین کابل و واشنگتن و همچنان ارزیابی اجرایی شدن مواد توافق‌نامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی به کابل سفرکرده است، در نشست...