کرکت بورد افغانستان پولیو را ریشه کن می‌کند

کرکت بورد افغانستان پولیو را ریشه کن می‌کند

کرکت بورد افغانستان به همکاری صندوق وجهی یونیسف به هدف بلند بردن آگاهی مردم در مورد واکسین پولیو، رقابت های ۱۰ روزۀ کرکت را راه اندازی می کند. کرکت بورد افغانستان در اوایل سال روان توافقنامۀ همکاری با یونیسف را در زمینۀ...