کارمندان کرکت افغانستان دست به اعتصاب زدند

کارمندان کرکت افغانستان دست به اعتصاب زدند

اختلافات میان رئیس و کارمندان کرکت بورد افغانستان به حدی رسانه ای شد.   عملکرد غیر حرفه ای رهبری کرکت بورد، مصرف نکردن بودجه توسعه ای، منفک ساختن و انتصاب‎های غیر حرفه ای و بیجا، بردن کرکت به مسیر نادرست و سرپیچی از...