۳۱۰ کتاب به کتابخانه عامه ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز  اهدا شد

۳۱۰ کتاب به کتابخانه عامه ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز  اهدا شد

۳۱۰ کتاب به کتابخانه عامه ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز توسط یکی از جوانان رضا کار اهدا گردید.   محمد ظریف"یوسفزی" یک‌تن از جوانان رضا کار به منظورغنامندی هرچه بیشترکتابخانه عامه ولایت نیمروز، کارزار جمع آوری...