رونمایی از کتاب آموزش صلح و حل منازعه در دانشگاه هرات

رونمایی از کتاب آموزش صلح و حل منازعه در دانشگاه هرات

مراسم رو نمایی از کتاب آموزش صلح و حل منازعه در دانشگاه هرات   این کتاب که به تازه گی از آن رونمایی شده قرار است پس از این در پنج دانشکده دانشگاه هرات برای دانشجویان تدریس گردد. گفته میشود این کتاب با داشتن موضوعات گونا...