کاهش ارقام درخواست پناهندگی در اروپا

کاهش ارقام درخواست پناهندگی در اروپا

بر اساس گزارش ها تعداد درخواست های پناهندگی در اروپا کاهش یافته است.   آمار اداره حمایت از مسایل پناهندگی اروپا (EASO) که روز دوشنبه در بروکسل نشر شد، از ماه جنوری تا اپریل سال ۲۰۱۸، ۱۹۷ هزار نفر در اتحادیه اروپا و...