برپایی کارگاۀ آموزشی پیرامون خطر مهاجرت‌های غیرقانونی در هرات

برپایی کارگاۀ آموزشی پیرامون خطر مهاجرت‌های غیرقانونی در هرات

برخی از فعالان مدنی هرات، با برگزاری یک کارگاه آموزشی، خطرات ناشی از مهاجرات‌های غیرقانونی و قاچاق انسان را به بررسی گرفته‌اند. عزیز بحیر، فعال مدنی گفته است که هدف از برگزاری این کارگاه، بلند بردن سطح آگاهی شهروندان و...