‘کارول’، فیلم جدید تاد هینز کارگردان آمریکایی

‘کارول’، فیلم جدید تاد هینز کارگردان آمریکایی

"کارول" فیلم جدید تاد هینز کارگردان آمریکایی، درام رمانتیکی است که ماجرای عشق ممنوعه بین زن میانسالی از قشر مرفه و فروشنده ساده ای را در سالهای دهه پنجاه میلادی آمریکا بازگو می کند. بار آخری که تاد هینز سالهای پنجاه...