کارهایی که کارآفرینان موفق هر روزه انجام می‌دهند

کارهایی که کارآفرینان موفق هر روزه انجام می‌دهند

اگر شما هم می خواهید در زمره کارآفرینان موفق باشید این کارها را هر روزه انجام دهید. کارآمدترین کارآفرینان خود را همچون یک دارایی می پندارند. آن ها دائم خود و آینده خود از طریق تداوم آموزش و یادگیری و ارتقای خود سرمایه...