شکایت کارمندان برحال اداره شهرداری هرات از تقرر کارمندان جدید

شکایت کارمندان برحال اداره شهرداری هرات از تقرر کارمندان جدید

شماری از کارمندان برحال اداره شهرداری هرات از معرفی شدن افراد جایگزین ابراز نگرانی می‌کنند.   آنان مدعی اند که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افرادی را که در بست‌های رقابتی دیگر ادارات کامیاب شده اند به اداره...