کارمندان بخش سرسبزی؛ از ۷ ماه به این طرف حقوق اضافه کاری دریافت نکرده اند

کارمندان بخش سرسبزی؛ از ۷ ماه به این طرف حقوق اضافه کاری دریافت نکرده اند

شماری از کارمندان بخش سرسبزی شهرداری هرات می گویند که از ۷ ماه به این طرف معاش اضافه کاری شان را دریافت نکرده اند.   آنان می‌گویند که شهرداری هرات باعث سرگردانی شان شده است. کارمندان شاکی افزوده اند که در حال حاضر اکثر...