کارمندان سابق اداره توزیع شناسنامه‌های برقی دست به اعتراض زدند

کارمندان سابق اداره توزیع شناسنامه‌های برقی دست به اعتراض زدند

کارمندان سابق اداره توزیع شناسنامه‌های برقی به تصمیم وزارت امور داخله مبنی بر استخدام کارمندان جدید دست به اعتراض زدند. این کارمندان هشدار می‌دهند در صورتی که به خواست‌هایشان توجه نشود، دست به اعتراضات مدنی و...