کارمندان بخش تنظیف شهرداری هرات در برابر این اداره دست به اعتراض زدند

کارمندان بخش تنظیف شهرداری هرات در برابر این اداره دست به اعتراض زدند

شماری از کارمندان بخش تنظیف اداره شهرداری هرات صبح امروز در مقابل دروازه ورودی این اداره دست به اعتراض زدند.   این معترضان با بسته کردن دروازه شهرداری هرات می‌گویند که مدت ۵ ماه می‌شود، حقوق اضافه کاری شان را دریافت...