کارمندان بیمارستان مرکزی فراه اعتصاب کردند

 کارمندان بیمارستان مرکزی فراه اعتصاب کردند

شماری از کارمندان بیمارستان مرکزی فراه، به دلیل آنچه تاخیر در پرداخت حقوق ‌شان عنوان می‌کنند، امروز دست به اعتصاب کاری زده‌اند.   این اعتراض کنندگان می‌گویند که ۲ ماه حقوق ثابت شان و ۴ ماه حقوق اضافی کاری شان را...