کارمندان آیسا دست به اعتصاب زدند

کارمندان آیسا دست به اعتصاب زدند

کارمندان اداره آیسا به دلیل عدم پرداخت دستمزد شان امروز دست به اعتصاب کاری زده‌اند. سهراب عظیمی کارمند بخش روابط عامه این اداره گفت، از زمانیکه اداره آیسا با وزارت تجارت و صنایع تلفیق شده‌است تنها ۲۳۰ کارمند جذب شده و...