برگزاری محفلی جهت گسترش کارزار نامم کجاست در هرات

برگزاری محفلی جهت گسترش کارزار نامم کجاست در هرات

کارزار نامم کجاست که چندی پیش در رسانه های اجتماعی فیسبوک و تویتر راه اندازی گردیده بود امروز از این کارزار در هرات حمایت صورت گرفت. برگزار کننده گان این برنامه هدف از راندازی و حمایت از این برنامه را شناخته شدن زنان...