کارزار آگاهی دهی استفاده از مواد غذایی غنی شده در هرات راه اندازی شد

کارزار آگاهی دهی استفاده از مواد غذایی غنی شده در هرات راه اندازی شد

کارزار آگاهی دهی ملی جهت ارتقای استفاده از مواد غذایی غنی شده امروز در هرات راه اندازی شد.   وزارت صحت عامه افغانستان به همکاری سازمان جهانی غذا این برنامه را به هدف افزایش سطح آگاهی مردم در رابطه به غذاهای غنی شده در...