کابل میزبان “جی ۷” است

کابل میزبان “جی ۷” است

وزارت امور خارجه کشور امروز میزبان نشست "جی هفت" است. این نشست قبل از ظهر امروز برگزارشده و یکی از موضوعات آن ادامه کمک‌های بشر دوستان به کشورمان خواهد بود. وزارت خارجه کشور گفته که در این نشست در مورد کمک‌های بشردوستانه...