کابل امروز نیز لرزید

کابل امروز نیز لرزید

زلزله‌ای حوالی یک و چهل دقیقه پس از چاشت امروز شهر کابل پایتخت کشور را تکان داد. تاکنون از خسارات احتمالی این زلزله جزئیاتی در دسترس قرار نگرفته است. در هفته‌های اخیر چندین زلزلۀ افغانستان و کشورهای همسایه را تکان داد...