چین در مرز تاجیکستان و افغانستان پاسگاه ایجاد می‌کند

چین در مرز تاجیکستان و افغانستان پاسگاه ایجاد می‌کند

چین قصد دارد چندین پاسگاه برای تاجیکستان در مرز این کشور با افغانستان احداث کند. مقامات کشور تاجیکستان اعلام کردند که چین قصد دارد چندین پاسگاه و تاسیسات مرزبانی برای تاجیکستان در مرز این کشور با افغانستان احداث...