چیزهایی که هرگز نباید در مذاکره برای معاش بگویید؟

چیزهایی که هرگز نباید در مذاکره برای معاش بگویید؟

مذاکره برای حقوق مانند هر نوع مذاکره دیگر است - به جز این‌که کلماتی که استفاده می‌کنید می‌تواند بی‌نهایت قدرتمند باشد، چون این گفت‌وگو یک جنبه‌ی شخصی دارد. این مذاکره بر سر یک ارزش و قیمت یک شئ بی‌جان نیست، بلکه بر سر...