چگونه کارهای خود را زود اما بدون عجله انجام بدهیم؟

چگونه کارهای خود را زود اما بدون عجله انجام بدهیم؟

اگر در گروه افرادی قرار دارید که دائم وقت کم می آورند و مجبور هستند از کاری به کار دیگر، از جایی به جای دیگر دوان دوان، با عجله و اضطراب بروند، بد نیست بازنگری در سبک زندگی خود داشته باشید. بسیار بعید به نظر می رسد که ساعت...