چگونه وابستگی کودکان را به حداقل برسانید؟

چگونه وابستگی کودکان را به حداقل برسانید؟

بسیاری از کودکان از بدو تولد تا سال های زیادی بعد از آن همچنان به مادرشان وابسته اند و هیچ جوری حاضر نمیشوند حتی لحظه ای از مادرشان جدا شوند. خیلی از مادران فکر میکنند با گرفتن فرزندشان از شیر، میتوانند از وابستگی...