چگونه هیولای مخارج زندگی‌تان را شکست دهید؟

چگونه هیولای مخارج زندگی‌تان را شکست دهید؟

منظور از افزایش درآمد یعنی اینکه زن و مرد هر کدام به نوعی در فکر ایجاد درآمد باشند یا کار یا شغل جدیدی را وارد سیستم زندگی شان کنند. برای افزایش درآمد، نخستین و مهم ترین مسئله، ایجاد ارتباط است. یکی از مسائل مهم و پر رنگ در...