چگونه ناخن‌ها، آینه‌ای از سلامت فرد هستند؟

چگونه ناخن‌ها، آینه‌ای از سلامت فرد هستند؟

هرگونه عوارض غیرطبیعی و بیماری در بدن می تواند با تغییر در ظاهر ناخن ها خود را نشان دهد. به گزارش واحد مرکزی خبر، ناخن ها می توانند آینه ای از سلامت فرد باشند و برخی عفونت‌ها مانند عفونت در قلب می تواند به صورت لکه های...