چگونه نابخشودنی‌ها را ببخشیم؟

چگونه نابخشودنی‌ها را ببخشیم؟

یکی از سخت ترین چیز هایی که از ما انسان ها خواسته می شود که انجام دهیم، پاسخ پلیدی ها با مهربانی و بخشش نابخشودنی ها است. ما عاشق خواندن داستان هایی هستیم که در آنها عشق جای نفرت را می گیرد؛ اما وقتی که خودمان شخصا در همان...