چگونه حافظه و تمرکز کودکان را افزایش دهیم؟

چگونه حافظه و تمرکز کودکان را افزایش دهیم؟

افزایش حافظه و تمرکز در کودکان، کودکان مبتلا به اختلال توجه و ناتوانی در یادگیری، هنگامی که از غذاهای غنی از مواد مغذی استفاده می کنند توجه شان افزایش یافته و رفتار بهتری در مدرسه از خود نشان می دهند. در مقابل، کودکانی که...