چگونه بر حسادت خود غلبه کنیم؟

چگونه بر حسادت خود غلبه کنیم؟

حسادت به طور کلی یک ویژگی شخصیتی مخرب است. ویژگی مخربی که نه تنها دیگران بلکه خود ما را بیش از همه آزار می دهد. حس حسادت اگر به رقابت سالم بدل شود می تواند حتی با ایجاد انگیزه به پیشرفت فرد کمک کند اما گاهی حس حسادت به جای...