چگونه با کمرویی مبارزه کنیم؟

چگونه با کمرویی مبارزه کنیم؟

سه جز اصلی کمرویی به گفته دکتر برناردو از موسسه تحقیقات کمرویی، کمرویی دارای سه مولفه است: خود آگاهی بیش از حد : شما بیش از حد از خود آگاه هستند، به خصوص در موقعیت های اجتماعی . ارزیابی منفی بیش از حد از خود : شما تمایل...