چگونه با ترس هایمان مقابله کنیم؟

چگونه با ترس هایمان مقابله کنیم؟

سعی کنید در هنگام ترس با استفاده از تکنیک های ریلکسیشن خودتان را آرام کنید . با استفاده از روشها و تمرینات ریلکسیشن ، سعی کنید چرخه ترس خود را قطع کنید. ترس واکنش طبیعی بدن ما به بحرانها و حوادث است . حتی مثبت ترین و طبیعی...