چگونه با استرس و اضطراب مقابله کنیم؟

چگونه با استرس و اضطراب مقابله کنیم؟

برای تمامی انسان‌ها بدون استثنا، در مراحلی از زندگی شرایطی پیش می آید که استرس وجود فرد را فرا می گیرد و او را حتی از انجام کار های روزمره اش باز می دارد. شناسایی دلایل اصلی استرس و نگرانی های یک فرد برای مقابله، بسیار...