چگونه از فکر کردن زیاد نجات پیدا کنیم؟

چگونه از فکر کردن زیاد نجات پیدا کنیم؟

برخی از افکار در ذهن افراد زیاد مخرب می باشد اتفاق های که در گذشته برایتان رخ داده است و شما همیشه و در همه حال به این اتفاق ها فکر می نمایید شما باید این مورد را در نظر بگیرید وقتی در حال زندگی می کنید نباید به گذشته فکر...