چوکی معاونیت والی هرات بستی که دیریست خالی مانده است

چوکی معاونیت والی هرات بستی که دیریست خالی مانده است

چوکی معاونیت والی هرات بیش از یک سال می‌شود که خالی است و حکومت نتوانسته این بست را پر کند.   شماری از آگاهان امور و اعضای شورای لایتی هرات تاکید می‌کنند که خالی ماندن بست معاونیت ولایت، سبب کندی ارایه خدمات دولتی شده...