چه کنم که از رفتار بی‌ادبانه و توهین آمیز مدیرم خسته شده‌ام؟

چه کنم که از رفتار بی‌ادبانه و توهین آمیز مدیرم خسته شده‌ام؟

من در محیطی که کار می کنم مدیرم از هر کاری که من انجام می دهم ایراد می گیرد و بی ادبانه و تحقیر آمیز با من برخورد می کنم. دیگر خسته شده ام. مانده ام چه کنم. سوال کاربر من در کتابخانه کار می کنم. مسئول کتابخانه از هر کاری که...