چه ارتباطی میان شهرت و موفقیت وجود دارد؟

چه ارتباطی میان شهرت و موفقیت وجود دارد؟

چه افرادی به شهرت می رسند؟ افرادی به شهرت می رسند که چیزی مانند مذهب، هنر، سیاست، ورزش و... برا عرضه کردن داشته باشند. شهرت می تواند مثبت یا منفی باشد: «هیتلر» و «گاندی» هر دو شهرتی تاریخی دارند، اما یکی مثبت و دیگری...