چه‌کسی پولیس سوئیس را هشدار داد؟

چه‌کسی پولیس سوئیس را هشدار داد؟

پولیس سوئیس با دریافت تماسی ناشناس مبنی به امکان بمب گذاری در فرودگاه "کوینترین" مجبور به افزایش تدابیر امنیتی شد. در همین حال، پولیس ژنو با ارسال پیامی در صفحه فیسبوک خود تدابیر اتخاذ شده را پیشگیرنده و مدت آن را نامعلوم...