چهره خندان فرمانده امنیه بادغیس پس از عملیات آبکمری

چهره خندان فرمانده امنیه بادغیس پس از عملیات آبکمری

ولسوالی آبکمری یکی از ولسوالی های ناامن ولایت بادغیس از وجود مخالفان حکومت پاکسازی شد. در این عملیات ۱۰طالب و یک نیروی مردمی کشته و ۱۵طالب و ۹ نیروی مردمی و پولیس زخم برداشتند. جنرال عبدالرئوف تاج فرمانده امنیه ولایت...