کار نصب محافظ جدید در نیروگاه چرنوبیل به پایان رسید

کار نصب محافظ جدید در نیروگاه چرنوبیل به پایان رسید

مراحل نصب محافظ جدید چهارمین واحد نیروگاه برق اتمی چرنوبیل که در حادثه ۲۶ آوریل ۱۹۸۶ منفجر شده بود، به پایان رسید. مراحل نصب محافظ جدید چهارمین واحد نیروگاه برق اتمی چرنوبیل که در حادثه ۲۶ آوریل ۱۹۸۶ منفجر شده بود، به...