هیچ گاه نباید در برابر سختی ها تسلیم شد

هیچ گاه نباید در برابر سختی ها تسلیم شد

صرفا به این خاطر که کاری را برای نخستین بار به درستی انجام نداده اید به معنای آن نیست که برای بار دوم نیز همان اشتباهات را تکرار می کنید و به نتیجه ای مشابه می رسید برابر سختی ها آلبرت انیشتین، وینسنت ون گوگ، توماس...