چرا شکست پُلی است برای پیروزی ؟

چرا شکست پُلی است برای پیروزی ؟

شیرین‌ترین پیروزی آنی است که دشوارتر بوده باشد. آن پیروزی که عمیقاً به آن دست یابید و به خاطرش با هر آنچه که دارید بجنگید و بخواهید همه چیز را تا لحظه نزدیک شدن به موفقیت در میدان نبرد رها کنید. جامعه به شکست پاداش نمی‌دهد...