چرا زنان در مشاغل سیاسی و مدیریتی جایگاه مناسبی ندارند

چرا زنان در مشاغل سیاسی و مدیریتی جایگاه مناسبی ندارند

چرا پس از دهه‌ها کسب حقوق سیاسی، زنان هنوز به جایگاه بالنده‌ای در مشاغل سیاسی و یاهم مدیریتی دست نیافته اند؟ آیا دلیل را باید در بی‌پروایی خود زنان جستجو کرد یا اینکه به جستجو در تاثیرات مهمی‌ که سازمان دهی‌ اجتماعی بر...