گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۶)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۶)

موضوع برنامه : چرا به جای خشونت گفتگو نمی کنیم؟ ...