چرا بعضی ها نمی توانند نظر مخالف را بپذیرند؟

چرا بعضی ها نمی توانند نظر مخالف را بپذیرند؟

در نظر و عقیده مخالف به جای احساسات از واقعیت و منطق کمک بگیرید. من سعی دارم آدم خوبی باشم اما این به آن معنا نیست که برای کنار آمدن با آدمها کورکورانه هر چه می‌گویند را می‌پذیرم. من احساس می‌کنم که هرکدام از ما دیدگاهی...