چرا بعضی از مردم همیشه شاد هستند؟!

چرا بعضی از مردم همیشه شاد هستند؟!

چرا عده ای از آدم ها همیشه در خوشی ها و ناخوشی ها و حتی وقتی لب پرتگاه هستند، اولین چیزی که می بینند و حس می کنند، رایحه گلی خودرو کنار دره است؟ ۱- آن ها توقع و انتظارهایشان را مدیریت می کنند آن ها از اینکه به هدف اولیه ای که...