چرا افراد شاد، هرگز این رفتارها را انجام نمی‌دهند؟

چرا افراد شاد، هرگز این رفتارها را انجام نمی‌دهند؟

تا زمانی که ما انسان‌ها درگیر ارتباط‌های انسانی‌مان باشیم، سطوحی از ناراحتی را نیز تجربه خواهیم کرد. چیزی که باید خود را از آن دور کنید درگیر شدن در روابطی است که پیوسته غم و اندوه و خستگی برایتان به همراه دارند و در کل...